ĐÁP ÁN HK1 NĂM 2019-2020

  1. Tín hiệu và hệ thống – SISY330164 – Download
  2. Kỹ thuật truyền số liệu – DACO430664 – Download
  3. Thông tin số – DICO432264 – Download
  4. Xử lý tín hiệu số – DSPR431264 – Download
  5. Điện tử thông tin – COEL330264 – Download
  6. Thông tin vô tuyến – WLCO438264 – Download
  7. Ngôn ngữ lập trình C – CPRL130064 – Download
  8. Hệ thống viễn thông – COSY330464 – Download
  9. Anten và truyền sóng – AWPR330964 – Download
  10. Thiết kế mạch tích hợp số – DICD436264 – Download