TB danh sách sinh viên thực hiện DAMH HK1

Bộ môn thông báo danh sách sinh viên thực hiện các đồ án môn học HK1 bao gồm sinh viên học theo tiến độ và sinh viên đăng ký bổ sung.

Danh sách đính kèm:  XEM TẠI ĐÂY

SV có thắc mắc phản hồi về địa chỉ email: capv@hcmute.edu.vn đến hết ngày 06/09/2021.