-       Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho các đơn vị ngày 31/8/2016 và các trường hợp bổ sung sau đó;

-       Khoa thông báo kế hoạch, thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp cho sinh viên và các trường hợp bổ sung sau đó từ danh sách phòng Đào tạo gửi; tiếp nhận đơn kiến nghị của sinh viên và nộp phòng Đào tạo trước ngày 07/8/2016;

-       Các phòng TS&CTSV, KH-TC gửi danh sách nợ hồ sơ đầu vào, nợ học phí, nợ khác cho các Khoa và phòng Đào tạo trước ngày 09/9/2016 và các trường hợp bổ sung;

-       Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: dự kiến 13/9/2016.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm hoặc xem trực tiếp tại website Phòng Đào Tạo.

JoomShaper