Skip available courses

Available courses

Môn học trang bị cho sinh những kiến thực liên quan đến các thông số cơ bản của anten, phân tích, tính toán các thông số của anten. Từ đó, sinh viên phân tích được các yêu cầu lựa chọn các anten sao cho phù hợp với các yêu cầu cụ thể của hệ thống thông tin vô tuyến. Bên cạnh, là cơ sở để sinh viên nghiên cứu, tính toán, thiết kế các anten đơn theo các yêu cầu cho sẵn.

Đồng thời, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến quá trình lan truyền sóng trong không gian tự do và trong các môi trường.