1. Đối tượng được xét cấp học bổng năm học 2014-2015:

Tiêu chí để xét cấp học bổng là nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt.

  • Sinh viên khóa 2014 (điểm thi tuyển sinh đầu vào lấy từ cao xuống thấp)
  • Sinh viên thuộc đối tượng nghèo, gặp khó khăn về kinh tế (Trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm thi, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế);
  • Sinh viên chưa nhận học bổng nào khác trong năm học 2014 - 2015;
JoomShaper