Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo danh sách hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành (SP)CN KT Điện Tử - Truyền Thông ngày 15 tháng 01 năm 2015. Sinh viên tự chuẩn bị các hồ sơ bảo vệ liên quan đến cá nhân (Theo đúng mẫu và định dạng của BM KT Máy Tính - Viễn Thông) bao gồm:

1. Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng: Mỗi sinh viên 5 bản

2. Biên bản hội đồng (Mỗi nhóm đề tài 1 bản)

Lưu ý: Các phiếu đánh giá và biên bản được in với đầy đủ các thông tin liên quan đến sinh viên, tên đề tài và GV hướng dẫn.

Chi tiết danh sách hội đồng xem file đính kèm.

JoomShaper