BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK2 NH 2018-2019 như sau:

1. Kế hoạch thực hiện:

- Thời gian nộp báo cáo từ ngày 23/05 đến hết ngày 05/06/2019;

- Thời gian bảo vệ dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/06 đến ngày 15/06/2019. 

2. Yêu cầu:

Mỗi nhóm hoàn thành báo cáo và gửi đến giáo viên hướng dẫn để xin ý kiến nhận xét trước khi nộp lên hệ thống online. Những báo cáo có chữ ký xác nhận lên bản nhận xét mới được phản biện và bảo vệ trước hội đồng.

Báo cáo phải do nhóm sinh viên thực hiện, tuyệt đối không được sao chép từ bất kỳ nguồn tài liệu nào. Những báo cáo nào bị người phản biện phát hiện có sao chép thì sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm và mức phạt nặng nhất là cấm bảo vệ trước hội đồng.

Các biểu mẫu liên quan BM sẽ gửi kèm trong thông báo sắp tới.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper