Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo đến toàn thể sinh viên các ngành CNKT Điện Tử - Truyền Thông, SPKT Điện Tử - Truyền Thông và CNKT Máy Tính các khóa 2012 trở về trước về điều kiện thực hiện KLTN trong HK1 NH 2016-2017 như sau:

- Điều kiện để thực hiện KLTN theo quyết định của Khoa số 25/TB-KĐĐT (Sinh viên không nợ quá 6TC)

- Điều kiện điểm trung bình chung tích lũy GPA>=6.5 chưa áp dụng trong HK1 NH 2016-2017

Các thông tin liên quan đến thực hiện KLTN sinh viên chờ cho đến khi có thông báo mới trên Website bộ môn. 

Lưu ý: Do tính đặc thù của từng ngành nên điều kiện trên chỉ áp dụng trong phạm vi các ngành CNKT Điện Tử - Truyền Thông, SPKT Điện Tử - Truyền Thông và CNKT Máy Tính các khóa 2012 trở về trước tại Khoa Điện - Điên Tử, Trường ĐH SPKT Tp.HCM

BM KT Máy Tính - Viễn Thông.

 

JoomShaper