Bô môn Kỹ Thuật Máy Tính Viễn Thông thông báo danh sách SV thực hiện KLTN tạm thời trong HK2 NH 2017-2018 dựa trên thông tin SV đã đăng ký. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố sau khi văn phòng khoa kiểm tra thỏa các điều kiện căn cứ theo quy định về điều kiện thực hiện KLTN mà HĐKH khoa đã thông qua.

Danh sách chi tiết trong file đính kèm.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian thực hiện: 14 tuần: 

- Thời gian nhận đề tài: Tuần đầu tiên (12/03-17/03/2018) (Sinh viên liên hệ GVHD)

- Thời gian báo cáo 50% tiến độ (Dự kiến): 23-28/04/2018

- Thời gian phản biện đề tài: 18-23/06/2018

- Thời gian bảo vệ: 24-30/06/2018

Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài. 

 

Trưởng BM KT Máy Tính - Viễn Thông

TS. PHAN VĂN CA

 

JoomShaper