BM KTMT-VT thông báo danh sách Hội đồng chấm Luận Văn Tốt Nghiệp ngành CNKT Điện tử - Truyền thông, SP KT Điện tử - Truyền thông và CNKT Máy tính theo danh sách đính kèm.

các biểu mẫu liên quan sinh viên các ngành tải về và chuẩn bị in ra theo đúng như nội dung đã sinh hoạt.

Chúc cac bạn đạt kết quả tốt.

BM KTMT - VT

 

Danh sách HĐKLTN

Biểu mẫu    Ngành CN KT Máy tính

                   Ngành CN KT ĐT -TT

                   Ngành SP KT ĐT-TT

JoomShaper