Để làm thủ tục xét tốt nghiệp, Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo đến những sinh viên đã bảo vệ thành công KLTN tại các hội đồng đánh giá KLTN trong học kỳ II năm học 2016-2017, cần thực hiện những công việc như sau:

1. Chỉnh sửa lại nội dung cuốn báo cáo theo yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng và giáo viên phản biện.

2. Đóng cuốn bìa mạ vàng để nộp về BM xác nhận và nộp thư viện lưu chiểu.

Lưu ý: Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ quy định của BM về quy cách, biểu mẫu của báo cáo. Bộ môn sẽ từ chối nhận quyển nếu báo cáo không được chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng và GV phản biện cũng như cuốn báo cáo không theo mẫu do BM quy định (Biểu mẫu mới nhất). Sinh viên tải biểu mẫu trình bày LVTN của bộ môn tại website của Bộ Môn.

Sinh viên nộp:

+ 2 quyển bìa mạ vàng.

+ Mô hình phần cứng (Nếu có)

+ Quyển tóm tắt (in khổ A5)

+ Poster (khổ A1)

Thời gian và địa điểm nộp:

+ Sáng ngày 25/08/2017 vào lúc 8h30 đến 11h00

+ Địa điểm: phòng Bộ môn KT Máy tính – Viễn thông (Building C)

- Khi nộp sinh viên phải ký tên xác nhận.

BM KTMT - VT

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Quang Phúc.

JoomShaper