BM thông báo đến tất cả SV bảo vệ KLTN HK1 NH 2017-2018 về thời gian và công tác chuẩn bị bảo vệ KLTN:

1. Mỗi nhóm chuẩn bị 05 bộ hồ sơ hội đồng bao gồm:

- Một báo cáo tóm tắt A5

-1 tờ Poster A4

- Một biên bản bảo vệ KLTN có đầy đủ thông tin liên quan trừ phần nhận xét trên hội đồng được đánh máy và in sẵn.

- 1 phiếu chấm điểm cho mỗi sinh viên (Ví dụ nhóm 2 SV thì phải làm 2 phiếu chấm cho 2 SV trong nhóm)

(Hồ sơ này được kẹp thành 5 bộ cho 5 thành viên hội đồng, chú ý tránh làm theo đúng định dạng của các biểu mẫu)

2. Thời gian bảo vệ bắt đầu từ lúc 7h30. Sinh viên có mặt trước 7h để chuẩn bị hội đồng (Bao gồm khăn trải bàn, nước uống, ban rôn, ....). 

3. Danh sách hội đồng và biểu mẫu trong file đính kèm.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

JoomShaper