Find course that suit you

Course Search

EMSL415664TT Hệ thống nhúng

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 1.000
Method : Thực tập
More Detail

VRSL318764TT Hệ thống thực tế ảo

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 1.000
Method : Thực tập
More Detail

MLAL318364TT Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 1.000
Method : Thực tập
More Detail

VRSY338764Hệ thống thực tế ảo

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

MLAI338364Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CPSY348664Hệ thống CPS

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 4.000
Method : Lý thuyết, Thực hành
More Detail

ITAL328264TT Kiến trúc và Giao thức IoT

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 5
Credit : 2.000
Method : Thực tập
More Detail

COOL325364TT Kiến trúc và tổ chức máy tính

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 5
Credit : 2.000
Method : Thực tập
More Detail

CNIL415464TT Mạng máy tính và Internet

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 5
Credit : 1.000
Method : Thực tập
More Detail
1 2 3 4 5 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI