Find course that suit you

Course Search

RTES439664Hệ thống nhúng thời gian thực

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

WSNW439564Mạng cảm biến vô tuyến

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

BCAP437964Blockchain và ứng dụng

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

DBWP437864Cơ sơ dữ liệu và lập trình Web

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CLCO436664Điện toán đám mây

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
More Detail

MBAD436364Phát triển ứng dụng di động

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

DSPR431264Xử lý tín hiệu số

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

WMNW437464Mạng vô tuyến và di động

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

BDAN437764Phân tích dữ liệu lớn

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail
1 2 3 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI