TB v/v nộp lưu chuyển KLTN của sinh viên đã bảo vệ NH2023-2024

BM Kỹ thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo cho toàn thể sinh viên đã bảo vệ thành công KLTN về việc chuẩn bị và nộp lưu chiểu quyển KLTN để hoàn thành các thủ tục theo quy định. Chi tiết xem tại đây.