Tb v/v đăng ký học phần “Chuyên đề doanh nghiệp”

BM  thông báo cho sinh viên các ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử-Viễn Thông khóa 2018 và khóa 2019 đăng ký học phần “Chuyên đề doanh nghiệp” như sau:

  1. Để tích lũy học phần này sinh viên phải tham dự 6 buổi học do chuyên gia báo cáo hoặc học tập tại doanh nghiệp do giảng viên phụ trách tổ chức, mỗi buổi 5 tiết (Tổng cộng là 30 tiết tương ứng với 2TC của học phần).
  2. Các buổi học sẽ được giảng viên phụ trách tổ chức và có điểm danh. Sau khi hoàn thành mỗi buổi học sinh viên phải viết bài thu hoạch theo mẫu. Giảng viên phụ trách sẽ chấm điểm cho từng bài. Điểm tổng kết là điểm trung bình của 6 buổi học.
  3. Trường hợp sinh viên không tích lũy đủ điểm thì phải đăng ký học lại ở các học kỳ sau, các buổi học ở những học kỳ trước sẽ được bảo lưu cho các học kỳ sau.
  4. Sinh viên đăng ký theo biểu mẫu dưới đây. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 16/10/2022.