Tb v/v bảo vệ KLTN HK2 NH2023-2024

Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày 24 và 25/06/2024 sắp tới, Bộ môn thông báo cho sinh viên về kết quả phản biện và công việc chuẩn bị cho hội đồng bảo vệ như sau:

Kết quả phản biện đã được công bố trên hệ thống nộp luận văn của BM. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả và chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Phản biện. Sinh viên cần hoàn thiện việc chỉnh sửa và đăng tải lại bản đã chỉnh sửa lên hệ thống trước ngày bảo vệ.

Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ sinh viên cần chuẩn bị:

  • 01 slide với thời lượng thuyết trình tối đa 15 phút
  • 02 cuốn báo cáo đóng bìa cứng hoặc bìa gáy xoắn
  • 06 phiếu chấm điểm cho một sinh viên tham gia bảo vệ (Theo mẫu đính kèm)
  • 01 biên bản hội đồng cho một đề tài được bảo vệ (Theo mẫu đính kèm)
  • 06 cuốn báo cáo tóm tắt khổ A5, nội dung báo cáo tóm tắt  phải ngắn gọn và phản ánh trung thực những nội dung cơ bản của báo cáo đề tài.

Lưu ý:

  • Sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin liên quan vào biểu mẫu trước khi in;
  • Sinh viên có thể liên hệ TT dịch vụ sinh viên để mượn khăn trải bàn và bình hoa trang trí;
  • Sinh viên cần có mặt lúc 6h30 vào ngày bảo vệ để chuẩn bị trước khi buổi bảo vệ bắt đầu;
  • Địa điểm hội đồng và thành viên hội đồng BM sẽ cập nhật sau khi PDT duyệt cấp.

Danh sách các biểu mẫu sinh viên xem TẠI ĐÂY

Địa điểm và danh sách các hội đồng si nh viên xem TẠI ĐÂY

BM KT Máy Tính-Viễn Thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ