TB kết quả phản biện KLTN HK2 NH2023-2024

BM Kỹ thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo đến sinh viên đã nộp KLTN HK2 NH2023-2024 như sau:

  • Kết quả phản biện đã được hiển thị trên tài khoản đăng ký nộp KLTN. Sinh viên đăng nhập để xem nhận xét, chỉnh sửa và nộp lại trước 11h30 sáng ngày 23/06/2024.
  • Đối với những báo cáo yêu cầu chỉnh sửa và nộp để phản biện lại từ người bản biện, sinh viên cần phải nhận được sự đồng ý của giảng viên phản biện sau khi phản biện lại thì mới được bảo vệ.
  • Đối với những báo cáo mà người hướng dẫn yêu cầu chỉnh sửa lại để được bảo vệ thì sinh viên phải có sự xác nhận lại của giảng viên hướng dẫn về việc đã hoàn thành các chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn thì mới được bảo vệ.

BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông