T/b gia hạn nộp KLTN HK2 NH2023-2024

Bộ môn KT Máy Tính-Viễn Thông gia hạn nộp và bảo vệ KLTN HK2 NH2023-2024 đến hết ngày 09/06/2024. Thời gian bảo vệ dự kiến 14-15/06/2024.

Đề nghị các nhóm hoàn thiện báo cáo và xin giấy xác nhận của GVHD để nộp đúng thời hạn trên. BM không xem xét các trường hợp hạn theo thông báo này.

BM KT Máy Tính-Viễn thông