October 12, 2022

Day

BM  thông báo cho sinh viên các ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử-Viễn Thông khóa 2018 và khóa 2019 đăng ký học phần “Chuyên đề doanh nghiệp” như sau: Để tích lũy học phần này sinh viên phải tham dự 6 buổi học do chuyên gia báo cáo hoặc học tập tại doanh...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI