September 12, 2021

Day

Bộ môn thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện các đồ án môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau: Danh sách sinh viên thực hiện: DAMH1-KTMT, DAMH2-KTMT, DAMH1-DTVT, DAMH2-DTVT Thời gian thực hiện 15 tuần (Tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 13/09/2021) Sinh viên liên...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI