September 4, 2019

Day

Bộ môn thông báo đăng ký bổ sung đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Vi Mạch-Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/09/2018Thời gian thực hiện: 09/09-2019-28/12/2019 Sinh viên...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI